Ubuntu和操作系统之间有什么区别?


回答 1:

Ubuntu是Linux发行版操作系统,您可能会说基于Linux的操作系统。 Operatjng系统是核心内核,在Ubuntu(基于dEBIAN的发行版)的情况下为Linux。

是的,在Ubuntu或操作系统中没有区别。 Ubuntu是完整的操作系统。

通过道德黑客教程-学习道德黑客,渗透测试,Linux